fbpx

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSE

Salg og Betingelser for ZenGardens ApS

  1. Generelle vilkår 1.1 Disse salgs- og betingelser (“Betingelser”) gælder for alle aftaler indgået mellem ZenGardens ApS (“Virksomheden”) og kunden vedrørende køb af produkter eller tjenester. 1.2 Kunden accepterer og er bundet af disse Betingelser ved at afgive en ordre eller acceptere et tilbud fra Virksomheden. 1.3 Eventuelle ændringer eller tilføjelser til disse Betingelser skal være skriftlige og godkendt af både Virksomheden og kunden.

  2. Ordre og betaling 2.1 Kunden kan afgive en ordre ved at kontakte Virksomheden direkte eller gennem Virksomhedens hjemmeside. 2.2 Priserne angivet af Virksomheden er i danske kroner og eksklusive moms, medmindre andet er angivet. 2.3 Kunden skal betale den fulde købesum forud, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem parterne. 2.4 Betaling kan ske via de accepterede betalingsmetoder angivet af Virksomheden.

  3. Levering og ejendomsret 3.1 Leveringstiden for produkter eller tjenester vil blive angivet af Virksomheden. Eventuelle ændringer eller forsinkelser vil blive meddelt kunden. 3.2 Risikoen for tab eller skade på produkterne overgår til kunden ved levering. 3.3 Ejendomsretten til produkterne forbliver hos Virksomheden, indtil fuld betaling er modtaget.

  4. Reklamationer og ansvarsfraskrivelse 4.1 Kunden skal kontrollere produkterne ved modtagelsen og straks meddele eventuelle mangler eller fejl til Virksomheden. 4.2 Virksomheden påtager sig intet ansvar for skader, der skyldes kundens ukorrekte brug, opbevaring eller vedligeholdelse af produkterne. 4.3 Virksomheden påtager sig heller ikke ansvar for indirekte skader eller tab, medmindre det skyldes grov uagtsomhed eller forsætlig handling fra Virksomhedens side.

  5. Fortrolighed og persondata 5.1 Virksomheden vil behandle kundens persondata i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og Virksomhedens privatlivspolitik. 5.2 Kundens persondata vil kun blive brugt til formål, der er nødvendige for udførelsen af aftalen mellem parterne.

  6. Force majeure 6.1 Hverken Virksomheden eller kunden vil være ansvarlig for manglende opfyldelse af forpligtelser som følge af force majeure, herunder naturkatastrofer, krig, strejker eller lignende begivenheder uden for deres

Ansvarsfraskrivelse vedr. ydelser via blato.dk /vZenGardens ApS er ikke erstatningsansvarlig for følgende:

Salgs- og Leveringsbetingelser særligt vedr. rensning.

ZenGardens ApS renser og fjerner mos og alger på flisens overflade og mellem fugerne, men fjerner ikke følgende:

1. Græs mellem fugerne – Vi foreslår at tage flisen op selv og fjerne rødderne.
2. Sorte lav – Sorte lav kan sætte sig dybere ned i flisen og kræver en efterfølgende servicebehandling. Efter rensning af fliserne skylles facaderne med lavt tryk for at fjerne eventuelt snavs, der er kommet på grund af rensningen. Sandkorn på vinduer kan ikke skylles ned med vand alene og kræver vinduespudsning. Vinduespudsning skal bestilles separat, hvis det ønskes.
3. Maling, olie og misfarvninger.
4. Brandskader – Rensning fjerner kun svamp, mos, alger og flisepest. Det fjerner ikke sod, misfarvninger eller andre skader forårsaget af brandskader.
5. Udskridning af fliser/forsænkning af fliser – Vi anbefaler at feje fugesand eller stenmel ud efter arbejdet er udført for at udfylde eventuelle huller mellem fugerne. Vi kan ikke holdes ansvarlige, hvis fliserne synker, da vi ikke har kendskab til flisernes underlag under lægningen. Det er kundens eget ansvar at sikre, at fliserne forbliver stabile og at eventuelle huller genopfyldes løbende.
6. Øvrige fuger mellem fliserne – Vi kan ikke holdes ansvarlige, hvis fugerne synker eller går i stykker. Dette er forventeligt, da vi vasker fliserne rene med højt vandtryk. Eventuelle reparationer efter rensningen af fugerne vil være kundens eget ansvar.
7. Flytning af krukker, porcelæn osv. – Hvis kunden har genstande såsom keramikkrukker, der allerede har frostsprængninger og derfor ikke tåler at blive flyttet, vil disse ikke blive erstattet af ZenGardens ApS.

Manglende indgang:

Kunden skal sørge for, at vi har adgang til det ønskede område på den aftalte tid og dato. Hvis dette ikke er muligt, når vi ankommer, pålægges der et gebyr på 500 kr. for kørsel og tabt arbejdstid.

Tagrens, facade, algebehandling og fliserens fortsætter som aftalt.

Salgs- og Leveringsbetingelser:

1. Anvendelse og gyldighed:

1.1 Enhver levering af produkter og/eller serviceydelser sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser.

1.2 Købers bemærkninger i bestillinger anses ikke som en fravigelse af vores salgs- og leveringsbetingelser, medmindre ZenGardens ApS skriftligt har accepteret disse.

2. Kvittering/ordrebekræftelse:

2.

1 Når ZenGardens ApS har modtaget en ordre fra køber, vil der blive sendt en kvittering/ordrebekræftelse til køber via e-mail. Kvittering/ordrebekræftelsen vil indeholde oplysninger om prisen på produkterne og/eller serviceydelserne samt andre relevante oplysninger i forbindelse med købet.

3. Betaling:

3.1 Betaling skal ske senest 8 dage efter fakturadatoen medmindre andet er aftalt skriftligt mellem ZenGardens ApS og køber.

4. Ejendomsforbehold:

4.1 ZenGardens ApS forbeholder sig ejendomsretten til de solgte produkter, indtil den fulde betaling er modtaget.

5. Levering og risikoovergang:

5.1 Levering af produkter og/eller serviceydelser vil blive udført på den aftalte dato og tidspunkt, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem ZenGardens ApS og køber.

5.2 Risikoen for produkterne overgår til køber på tidspunktet for levering.

6. Ansvarsbegrænsning:

6.1 ZenGardens ApS påtager sig intet ansvar for skader, der skyldes ukorrekt brug af produkterne og/eller serviceydelserne, medmindre det kan påvises, at skaden er forårsaget af uagtsomhed fra ZenGardens ApS’ side.

6.2 ZenGardens ApS påtager sig heller ikke ansvar for eventuelle skader, der skyldes tredjepart, herunder transportfirmaer eller andre leverandører.

7. Reklamation:

7.1 Eventuelle reklamationer vedrørende produkterne og/eller serviceydelserne skal fremsættes skriftligt til ZenGardens ApS inden for 14 dage efter levering.

7.2 Ved berettigede reklamationer har ZenGardens ApS ret til at vælge mellem at udbedre fejlen eller erstatte produktet og/eller serviceydelsen.

8. Fortrolighed:

8.1 Begge parter forpligter sig til at opretholde fortrolighed om alle oplysninger, der er blevet videregivet i forbindelse med handlen, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem parterne eller i tilfælde af lovpligtig offentliggørelse af oplysningerne.

9. Force majeure:

9.1 Ingen af parterne er ansvarlige for manglende opfyldelse af deres forpligtelser i tilfælde af force majeure-situationer, herunder, men ikke begrænset til, naturkatastrofer, brand, strejker, krig, offentlige myndigheders indgriben eller andre uforudsete omstændigheder uden for parternes kontrol.

10. Lovvalg og værneting:

10.1 Enhver tvist mellem parterne i forbindelse med disse salgs- og leveringsbetingelser skal afgøres efter dansk ret.

10.2 Enhver tvist mellem parterne skal afgøres ved de danske domstole med ZenGardens ApS’ hjemsted som værneting.

Vi håber, at ovenstående salgs- og leveringsbetingelser er tydelige og acceptables for dig som kunde. Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte os.

Manglende indgang:

Kunden skal sørge for at vi har adgang til det ønskede areal på den aftalte tid og dato. Hvis ikke dette er gjort muligt når vi ankommer vil der pålægges gebyr for kørsel samt tabt arbejde PÅ 500kr.